AKADEMIE

Ooreenkomstig die beleid van die Gauteng Departement van Onderwys (GDO) word tot 80% van die jaarpunt bereken op grond van die leerder se pligsgetrouheid met huiswerk, projekte en take asook sy of haar gesindheid in die klas. Indien die leerder nie sy of haar samewerking in hierdie verband gee nie, sal hy of sy punte verbeur.

Inskrywings

Hoe dit werk?

Vir enige navrae kan die skool gekontak word by 012 567 5115

REGISTRASIE PROSES/ REGISTRATION PROCESS- Klik hier/Click  here

 

Besoek www.gdeadmissions.gov.za

 

Volg die aanlyn instruksies

 

Vul die aanlyn vorm in.


Ons vermoed dat u ID-nommer u gebruikersnaam sal wees, met die wagwoord wat u self kies. Ons vermoed dat u ‘n wagwoord sal moet insleutel – onthou u wagwoord aangesien u dit nodig gaan hê vir die volgende stap

 

Registreer die leerder wat u wil inskryf.

 

Skandeer en laai die nodige dokumente op die leerderprofiel

 

Dokumente ingehandig?

 

Alle oorspronklike dokumente moet nou by die skool ingehandig word. Voltooi bykomende skool inskrywingsvom wat ook ingehandig moet word.

Bykomende dokumentasie : Inskrywingsvorm 2023 : afrikaans>> & Engels>>

inligting

 

Stationery

Everything you will need for your year
at Hoërskool Overkruin

 

Skryfbehoeftes

Alles wat jy nodig het vir jou jaar
by Hoërskool Overkruin

 

AKADEMIE

Toetse / Eksamens + Huiswerk

 

Studie inligting

Huiswerk | Navorsing | Studiegewoontes

VAKKEUSE

Graad 8 & 9

Die volgende leerareas is verpligtend:

 

 • Afrikaans Huistaal Eerste Addisionele Taal
 • Engels Huistaal Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Lewensorientering
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Sosiale Studies
 • Tegnologiese Wetenskappe
 • Skeppende Kunste
Graad 8 & 9

Die volgende leerareas is keusevakke: Slegs EEN keusevak moet gekies word.

 

 • Duits
 • Musiek
 • Rekeningkunde
 • Sportwetenskap
 • Ingenieursgrafika en ontwerp

 

Noodhulp word deur personeel buite skoolverband aangebied. Daarom is die vak onderhewig aan ‘n ekstra heffing, bo en behalwe skoolgeld. Die heffingsbedrag is R1 400 per jaar en is kwartaalliks teen R350 vooruitbetaalbaar.

Graad 10 & 12

 

ONTHOU !

Elke leerder MOET sewe vakke neem.

Huistaal, Eerste Addisionele Taal en Lewensorientering (LO) is verpligtend.

Leerders moet ˜n keuse tussen Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid uitoefen.

Drie  ander keusevakke moet gekies word.

Universiteitstoelating: Vergewis u van opleidingsinstansies se toelatingsvereistes vir bepaalde kursusse of vakke.

VERPLIGTE VAKKE
 • Afrikaans Huistaal (Afrikaanse leerders) Engels Huistaal (Engelse leerders)
 • Engels Eerste Addisionele Taal (Afrikaanse leerders)Afrikaans Eerste Addisionele Taal (Engelse leerders)
 • Lewensorientering
MOET ‘n KEUSE MAAK TUSSEN DIE VOLGENDE TWEE VAKKE
 • Wiskunde
 • Wiskunde Geletterdheid
KIES NOU ENIGE DRIE VAN DIE VOLGENDE VAKKE
 • Besigheidstudies
 • Duits
 • Fisiese Wetenskap
 • Geografie
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp
 • Inligtingstegnologie
 • Meganiese Tegnologie
 • Tegniese Wiskunde
 • Tegniese Wetenskap
 • Lewenswetenskappe
 • Musiek (Slegs leerders met teorie en prakties op vlak 3 )
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Rekeningkunde
 • Toerisme
 • Verbruikerstudies
 • Visuele Kunste

VAKVERANDERINGS

Vakveranderinge sal vir graad 10 en 11 slegs aan die begin van die tweede kwartaal gedoen word..

Leerders wat uit eie keuse of op grond van ˜n aanbeveling deur ˜n opvoeder ‘n vakverandering wil maak, moet ‘n afspraak met die Departementshoof: Opvoedkundige Leiding maak.

As daar na die gesprek besluit word dat ‘n vakverandering die aangewese stap is, moet die leerder ‘n toestemmingsbrief van sy ouer/voog by die Departementshoof Opvoedkundige Leiding inhandig

Die leerder moet die brief, voor inhandiging, deur die betrokke vakonderwyser(s) laat teken.

Die vakonderwyser mag versoek dat die leerder ‘n toelatingstoets skryf.

Dit is die ouers of voogde en leerder se verantwoordelikheid om seker te maak dat die leerder na die vakverandering oor universiteit-vrystelling beskik, indien die leerder na skool aan ‘n universiteit wil gaan studeer.

Die briewe moet dan aan die Adjunkprinsipaal Akademie oorhandig word wat die nodige rooster skuiwe sal doen.

Dit is die leerder se verantwoordelikheid om agterstallige werk, dit sluit alle toetse, eksamens en portefeulje -werkstukke in te haal.

Die verandering tree in werking sodra die leerder alle werk ingehaal het en ‘n nuwe rooster ontvang het.

Geen vakveranderinge word na 30 April van die betrokke jaar aanvaar nie. Slegs departementele aanbevelings sal in hoogs uitsonderlike gevalle oorweeg word.