AKADEMIESE EVALUERING

Ooreenkomstig die beleid van die Gauteng Departement van Onderwys (GDO) word tot 80% van die jaarpunt bereken op grond van die leerder se pligsgetrouheid met huiswerk, projekte en take asook sy of haar gesindheid in die klas. Indien die leerder nie sy of haar samewerking in hierdie verband gee nie, sal hy of sy punte verbeur.

HUISWERK

Huiswerk moet ‘n funksionele toepassing wees van die les wat aan-gebied is.
Huiswerk bied aan die leerders die geleentheid om vaardighede te verbeter.
Huiswerk is evaluering van vaardighede om te bepaal of die leerder dit wat geleer is, kan toepas.

Huiswerk dien as voorbereiding of grondslag vir verdere leerinhoud.
Die effektiwiteit van die lesaanbieding kan grootliks bepaal word deur die kwaliteit van huiswerk wat deur kontrole bepaal word. ‘n Eweredige tydsverdeling tussen vakke moet plaasvind sodat daar nog voldoende tyd vir hersiening en studie is. Tydstoekenning vir huiswerk

Opvoeders moet opdragte en die tyd wat daaraan afgestaan word, volgens ‘n raamwerk per graad opstel. Die raamwerk moet klas- en huiswerk insluit.
Duidelike riglyne moet gegee word sodat die leerder presies weet wat verwag word.
Opvoeders moet realisties wees met die hoeveelheid huiswerk wat gegee word, byvoorbeeld slegs drie opdragte per week.

Gr. 8 1 ½ uur per skooldag
Gr. 9 2 uur per skooldag
Gr. 10 2 ½ uur per skooldag (25 min. per vak)
Gr. 11 3 uur per skooldag (30 min. per vak)
Gr. 12 4 uur per skooldag (40 min. per vak)
Geen vakveranderinge word na 15 Maart aanvaar nie. Slegs departe-mentele aanbevelings sal oorweeg word.

HUISWERK

Huiswerk moet ‘n funksionele toepassing wees van die les wat aangebied is.
Huiswerk bied aan die leerders die geleentheid om vaardighede te verbeter deur evaluering om te bepaal of die leerder dit wat geleer is, kan toepas.

Huiswerk dien as voorbereiding of grondslag vir verdere leerinhoud.
Die effektiwiteit van die lesaanbieding kan grootliks bepaal word deur die kwaliteit van huiswerk wat gekontrolleer word. ‘n Eweredige tydsverdeling tussen vakke moet plaasvind sodat daar nog voldoende tyd vir hersiening en studie is. 

Opvoeders moet opdragte en die tyd wat daaraan afgestaan word volgens ‘n raamwerk per graad opstel. Die raamwerk moet klas- en huiswerk insluit.
Duidelike riglyne word gegee sodat die leerder presies weet wat verwag word.
Opvoeders moet realisties wees met die hoeveelheid huiswerk wat gegee word, byvoorbeeld slegs drie opdragte per week.

Gr. 8 1 ½ uur per skooldag
Gr. 9 2 uur per skooldag
Gr. 10 2 ½ uur per skooldag (25 min. per vak)
Gr. 11 3 uur per skooldag (30 min. per vak)
Gr. 12 4 uur per skooldag (40 min. per vak)

STUDIEGEWOONTES

Algemene riglyne :

‘n Positiewe gesindheid teenoor studie moet aangekweek en vasgelê word. ‘n Studiemetode moet bemeester word. ‘n Studiemetode is ‘n weldeurdagte manier waarvolgens te werk gegaan word om ‘n bepaalde vakinhoud te bemeester.
Die aandeel van die ouer of voog met betrekking tot prestasie-motivering, aanmoediging tot taalontwikkeling en voorsiening vir algemene leergeleentheid moet beklemtoon word.

Die ouerhuis moet ‘n geborge ruimte wees, wat voorsiening maak vir ‘n eie studieplek en studierooster. Die portuurgroep oefen ‘n invloed op studiegewoontes uit. Bemeestering van die vakinhoud

Die inhoudelike uniekheid van die vak sal die metode bepaal wat gevolg moet word om die vak te bemeester. Elke opvoeder is ‘n kenner van sy of haar vak en moet voortdurend die gewenste studiemetode wat gevolg moet word om die spesifieke afdeling van die werk in te studeer aan die leerder voorhou

STUDIEGEWOONTES

Algemene riglyne :

‘n Positiewe gesindheid teenoor studie moet aangekweek en vasgelê word. ‘n Studiemetode moet bemeester word en is ‘n weldeurdagte manier waarvolgens te werk gegaan word om ‘n bepaalde vakinhoud te bemeester.
Die aandeel van die ouer of voog met betrekking tot prestasie-motivering, aanmoediging tot taalontwikkeling en voorsiening vir algemene leergeleentheid moet beklemtoon word.

Die ouerhuis moet ‘n geborge ruimte wees, wat voorsiening maak vir ‘n eie studieplek en studierooster. Bemeestering van die vakinhoud moet aangemoedig en gemotiveer word.  Die portuurgroep oefen ‘n invloed op studiegewoontes uit. 

Die inhoudelike uniekheid van die vak sal die metode bepaal wat gevolg moet word om die vak te bemeester. Elke opvoeder is ‘n kenner van sy of haar vak en hou voortdurend die gewenste studiemetode wat benodig word om ‘n  spesifieke afdeling van die werk te bemeester aan die leerder voor.

"Education Is The Most Powerful Weapon You Can Use To Change The World. "

- Nelson Mandela

© Kopiereg 2022 | Hoërskool Overkruin | Geskep en bestuur deur by Penta Motorgroep